Skip to content

Kubernetes Services และ Kubernetes Ingress ต่างกันยังไง?

Published:| Updated:

บทความนี้ถูกย้ายมาจาก blog เก่าของผมบน Medium แต่ได้ถูกปรับปรุงและเรียบเรียงเนื้อหาใหม่แล้ว

Table of Contents

บทนำ (Introduction)

บทความนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ Kubernetes มือใหม่หรือคนที่กำลังสับสนว่า Kubernetes Services กับ Kubernetes Ingress ต่างกันยังไง ผมจะอธิบายโดยยกตัวอย่าง application ขึ้นมาลอง deploy ในใจ เริ่มจากแบบที่ “ไม่ใช้ Ingress” และ “ใช้ Ingress” เพื่อให้ทุกคนเห็นความแตกต่างและเข้าใจว่า Kubernetes Ingress เข้ามาช่วยอะไร

Kubernetes Services คืออะไร?

Kubernetes Services คือ endpoint หรือ interface ที่เราสร้างขึ้นให้กับ pod หรือกลุ่มของ pods ที่ทำงานประเภทเดียวกันอยู่ (service เดียวกัน) พูดง่าย ๆ มันคือประตูขาเข้านั่นแหละครับ

การสร้าง service จึงเป็นการสร้างประตูหรือช่องทางให้ traffic จากข้างนอกสามารถเข้ามาพูดคุยกับ pod กลุ่มนั้นได้ง่ายขึ้นโดยไม่เจาะจงว่าเป็น pod ไหนในกลุ่มนั้น ๆ เพราะ service จะเป็นคนจัดการให้

Kubernetes Services

ลองคิดถึงเบอร์โทรศัพท์ 191 ว่าเป็น service ก็ได้ครับ ซึ่งเป็นเบอร์ที่เราทุกคนรู้ว่ามันใช้โทรหาตำรวจ โดยตำรวจเองก็อาจจะมีหลายนาย เทียบเป็น pod ก็คือมีหลาย pod

ในมุมประชาชน (เทียบกับ user) เราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อ (เทียบกับ DNS name ของ pod) หรือหมายเลขประจำตัว (เทียบกับ IP ของ pod) ของตำรวจแต่ละนาย เราไม่สนว่ามีตำรวจกี่นายที่กำลังทำงานอยู่หรือใครบ้างที่ลาในวันนั้น (จำนวนของ pods)แต่ถ้าเราต้องการจะโทรหาตำรวจก็แค่โทรไปที่ 191

ชนิดของ Kubernetes Services (Recap สั้น ๆ)

1. ClusterIP Service

เมื่อเราสร้าง ClusterIP service ขึ้นมา Kubernetes จะสร้าง virtual IP ให้กับ service นั้นโดยใช้ IP จาก pool ที่ reserve ไว้ใน cluster ทำให้ pods อื่น ๆ ภายใน cluster สามารถเข้าถึง service นี้ได้ผ่าน IP ที่สร้างขึ้น แต่ traffic จากข้างนอกจะไม่สามารถเข้าถึง service ชนิดนี้ได้

เหมาะสำหรับ expose service ที่ต้องการการเข้าถึงจาก pod ภายใน cluster ด้วยกัน เช่น

ตัวอย่าง ClusterIP Service Manifest

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-clusterip-service
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: my-app
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 8080

2. NodePort Service

เมื่อเราสร้าง NodePort service ขึ้นมา Kubernetes จะ reserve port หนึ่งขึ้นมาบน node ทั้งหมดใน cluster (ใช้ port 30000–32767) และทำให้ traffic ที่ส่งมาที่ node IP ผ่าน port นั้น (<NodeIP>:<NodePort>) จะถูกส่งเข้ามายัง service ที่เราสร้างขึ้น โดยจะส่งผ่าน IP ของ node ใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ใน network เดียวกับ Kubernetes node เช่น

สมมุติ IP ของ node ใน cluster เป็น

 1. Node A: 10.1.1.100
 2. Node B: 10.1.1.200

และผมมี NodePort อยู่ 2 services ซึ่งกำหนดให้ใช้ port ตามนี้

 1. Shopping cart ใช้ port 30001
 2. Product catalog ใช้ port 30002

ดังนั้น

และ

NodePort เหมาะสำหรับใช้ expose service ที่ต้องการให้เข้าถึงได้จากภายนอก cluster แต่ยังคงต้องอยู่ใน network เดียวกัน เช่น

ตัวอย่าง NodePort Service Manifest

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-nodeport-service
spec:
 type: NodePort
 selector:
  app: my-app
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 8080
   nodePort: 30001

3. LoadBalancer Service

เมื่อเราสร้าง LoadBalancer service ขึ้นมา Kubernetes จะ call API ไปสร้าง load balancer จริง ๆ ขึ้นมานอก cluster (ถ้าใช้ cloud มันก็สร้างขึ้นมาบน cloud platform ส่วน on-premise ก็ต้องเตรียม solution เอาไว้รองรับด้วย) ทำให้ user จากข้างนอกสามารถเข้าถึง service ผ่าน load balancer IP ได้ (ต่างกับ NodePort ตรงที่ไม่ได้ใช้ IP ของ Kubernetes node)

LoadBalancer เหมาะสำหรับใช้ในการ expose service ที่ต้องการให้ user จากข้างนอก Kubernetes cluster หรือจาก internet สามารถเข้าถึงได้ เช่น ใช้กับ web application เป็นต้น

ตัวอย่าง LoadBalancer Service Manifest

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: my-loadbalancer-service
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: my-app
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 8080

[V.1] ลอง Deploy Application (ในใจ) โดยใช้แค่ Services

สมมุติผมมี e-commerce application ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

 1. Frontend
 2. Product Catalog
 3. Shopping Cart
 4. Postgres Database

Kubernetes Architecture V1 Without Ingress

ถ้าผมจะ deploy application นี้บน Kubernetes ผมก็อาจจะเลือกใช้ services ดังนี้

อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับ เพราะในความเป็นจริง product catalog service หรือ shopping cart service อาจจะไม่ได้ถูก expose ตรงไปหา user (อยู่หลัง frontend อีกที) ตรงนี้ขึ้นอยู่กับ design ของแต่ละ app

ตัวอย่าง Manifest สำหรับ Application V.1

# Frontend Service (LoadBalancer)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: frontend
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: frontend
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

# Product Catalog Service (LoadBalancer)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: product-catalog
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: product-catalog
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

# Shopping Cart Service (LoadBalancer)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: shopping-cart
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: shopping-cart
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

# Postgres Database Service (ClusterIP)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: postgres
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: postgres
 ports:
  - port: 5432
   targetPort: 5432

และผมจะต้องสร้าง A record บน DNS ข้างนอกแบบนี้

ปัญหาการ Deploy Application โดยใช้แค่ Kubernetes Services

และนั่นเป็นเหตุผลที่ Kubernetes Ingress จะมาช่วยเรา…

Kubernetes Ingress คืออะไร?

Kubernetes Ingress

Kubernetes Ingress คือ traffic controller ซึ่งมาแทรกอยู่ด้านหน้า services อื่น ๆ ทำหน้าที่รับ traffic จาก load balancer แล้วส่ง traffic ให้ service ต่าง ๆ ตาม routing rules

การจะใช้ Ingress ต้องมี 2 ส่วน (ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ)

 1. Ingress Controller: ต้อง deploy controller ก่อน เช่น NGINX, Traefik, HAProxy, หรืออื่น ๆ
 2. Ingress Resource: ต้องสร้าง Kubernetes resource ขึ้นมา ก็เหมือนกับ pods หรือ deployments นั่นแหละ

[V.2] ลอง Deploy Application (ในใจ) โดยใช้ Ingress คู่กับ Services

Kubernetes Architecture V2 With Ingress

ในเวอร์ชั่นนี้ผมจะเปลี่ยน services ทั้ง 3 ตัวจาก LoadBalancer เป็น ClusterIP ให้หมด เพราะสิ่งที่จะมาคุยกับมันคือ ingress และอยู่ภายใน cluster เหมือนกัน และจะใช้ load balancer จาก ingress ตัวเดียวในการ expose ออกไปข้างนอก cluster

ตัวอย่าง Service Manifest สำหรับ Application V.2

# Frontend Service (ClusterIP)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: frontend-service
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: frontend
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

# Product Catalog Service (ClusterIP)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: catalog-service
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: product-catalog
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

# Shopping Cart Service (ClusterIP)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: cart-service
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: shopping-cart
 ports:
  - port: 80
   targetPort: 80

# Postgres Database Service (ClusterIP)
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: postgres-service
spec:
 type: ClusterIP
 selector:
  app: postgres
 ports:
  - port: 5432
   targetPort: 5432

ตัวอย่าง Ingress Manifest สำหรับ Application V.2

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: nopnithi-shop-ingress
 annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
spec:
 rules:
 - host: nopnithi.com
  http:
   paths:    
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: frontend-service
      port: 
       number: 80
   - path: /products
    pathType: Prefix    
    backend:
     service:
      name: catalog-service
      port:
       number: 80
   - path: /cart 
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: cart-service
      port:
       number: 80

ส่วน DNS record จาก 3 records ก็จะเหลือแค่ตัวเดียว โดยชี้ไปหา load balancer IP ของ ingress

สิ่งที่ได้หลังจากนำ Ingress เข้ามาช่วย

บทสรุป (Conclusion)

หากมองผิวเผินอาจจะรู้สึกว่า Kubernetes services กับ Kubernetes ingress นั้นคล้ายกัน แต่ความเป็นจริงนั้นต่างกัน และ ingress ไม่ได้มาแทนที่ services แต่มาเพื่อช่วยเสริมการทำงานให้

โดยเราอาจเลือกใช้แค่ services ก็ได้ ถ้า…

แต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีหลาย ๆ service ที่ expose ออกไปข้างนอกและต้องการจัดการ URL path routing หรือ SSL/TLS certification ทั้งหมดจากที่เดียว ตรงนี้ Kubernetes Ingress จะเข้ามาช่วยได้ และใช่ครับ…ส่วนมากเราก็มักจะได้ใช้ Ingress กันอยู่แล้วแหละ 😂

Does it help?

Don’t miss out on future updates - Follow or Subscribe me!

And don’t forget to share it with your friends. Your share means a lot.